Danh mục

ADN.com.vn

Ý nghĩa

ADN - Xét nghiệm ADN

Giá

20,000,000

Tuổi

1

Điện thoại

Thanh toán

Thời gian transfer

1 -3 ngày